แนวทางการเพิ่มเงินฝากต้นทุนต่ำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขะจาน

สุวิตรา ศิริบุญธรรม, นงนภัส แก้วพลอย

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เงินฝากต้นทุนต่ำมีแนวโน้มลดลงและ เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดการเติบโตเงินฝากต้นทุนต่ำให้เป็นไปตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดของธนาคาร ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้บริหารของธนาคาร โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี สถานภาพสมรสแล้ว จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการออมเงิน ฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ย มีรูปแบบของการออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคาร รูปแบบบัญชีธนาคารที่มีกับทาง ธ.ก.ส. คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และส่วนใหญ่มีการวางแผนทางด้านการเงิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพการให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก และ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง แนวทางในการแก้ปัญหาเงินฝากต้นทุนต่ำโดยสรุปผลจากการศึกษา ควรใช้ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาดเป็นแนวทางที่ดีต่อสาขาสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และธนาคารเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการเงินฝากต้นทุนต่ำของ ธ.ก.ส. ทำให้ลูกค้าตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการใช้บริการบัญชีเงินฝากต้นทุนต่ำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**