การศึกษาความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการและการรักษาลูกค้าสัมพันธ์ แผนกอาหารและเครื่องดื่มของรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

สุกัญญา โกนตะสิงห์, อริสรา เสยานนท์

Abstract


การศึกษาความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการและการรักษาลูกค้าสัมพันธ์แผนกอาหารและเครื่องดื่มของรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้1 เพื่อศึกษาปัจจัยความพึงพอใจคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มาใช้บริการแผนกอาหารและเครื่องดื่มที่รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 2เพื่อศึกษาปัจจัยความพึงพอใจการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการเปรียบเทียบการรักษาลูกค้าสัมพันธ์แผนกอาหาร และ3เพื่อศึกษาปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความพึงพอใจการรักษาลูกค้าสัมพันธ์ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้การเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน งานวิจัยนี้ได้ข้อมูลด้านสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรักษาลูกค้าสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการรักษาลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ทำให้สามารถทราบได้ถึงปัจจัยและสาเหตุต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการลูกค้า แต่ในการสร้างแนวทั้งการแก้ไขจะต้องคำนึงถึงสาเหตุที่สามารถสร้างแนวทางได้อย่างเป็นรูปธรรม การกำหนดคุณภาพของอาหาร อาหารเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการบริการ เราจึงควรพัฒนาเมนูอาหาร การปรุงใหม่ วัตถุดิบอาหารที่สดใหม่อยู่เสมอ รวมถึงตัวของเชฟเอง ที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของอาหารในแต่ละจานที่ให้ลูกค้ารับประทาน เชฟต้องมีความรู้ในการบริหารและจัดการ ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบ ไปจนถึงมือลูกค้า เมื่อเชฟมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ คุณภาพของอาหาร ราคา จะสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และนำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการบริการและการรักษาลูกค้าสัมพันธ์ให้ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**