แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อรายย่อยธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิริรัตน์ แก้วบุญเรือง, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อรายย่อยธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน 172 ราย จากลูกค้าธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้บริการด้านสินเชื่อ และที่ไม่ใช้บริการด้านสินเชื่อ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยแผนผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีดังนี้ 1)วงเงินกู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 2)อัตราดอกเบี้ยสูง 3)เอกสารประกอบการขอสินเชื่อค่อนข้างมาก 4)ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการที่ธนาคารพาณิชย์มากกว่า เพราะเอกสารน้อยและทราบผลเร็ว แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวธนาคารควรมีการประชาสัมพันธ์สินเชื่อรายย่อยให้ทั่วถึง ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่ต้องการได้อย่างละเอียดและถูกต้อง พร้อมทั้งสาขาควรมีโปรโมชั่น หรือจัดโครงการพิเศษเฉพาะสาขา สำหรับลูกค้าเก่าที่มีเครดิตดี และสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยกู้ เพื่อให้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการสินเชื่อรายย่อยที่ธนาคารออมสินอีก ตลอดจนเกิดการแนะนำบอกต่อกับลูกค้ารายอื่นๆ อีก ถือเป็นการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อของทางสาขาได้เป็นอย่างดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**