การศึกษาออกแบบระบบเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเคหะของกลุ่มลูกค้าบุคคล

รจิต รามสูตร, ชัชชัย หวังวิวัฒนา

Abstract


การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะองค์กรถึงการออกแบบระบบเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเคหะของกลุ่มลูกค้าบุคคลซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ผลของการค้นคว้าอิสระนี้ พบว่า ระบบงานการจัดการข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเคหะของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเคหะบุคคล สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก คือ (1) จัดการข้อมูลหลัก (2) บันทึกข้อมูลลูกค้า (3) อัปเดตสถานะ (4) คำนวนค่าตอบแทนตัวแทนขาย (5) จัดทำรายงาน โดยการ วิเคราะห์และออกแบบระบบจะใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อให้เห็นการไหลของข้อมูล เห็นภาพรวมและขั้นตอนในการทำงานของระบบ ใช้แผนภาพ E-R ในการนำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ และแบบจำลอง Use case diagram เพื่อนําเสนอเหตุการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงออกแบบ User Interface: UI เพื่อให้เห็นหน้าตาของระบบในเบื้องต้น ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบจัดการข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเคหะของกลุ่มลูกค้าบุคคลได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**