การจัดการเพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจส่งออก

มนตรี จังธนสมบัติ, ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, ปิยะมาศ สื่อสวัสดิ์วณิชย์

Abstract


ธุรกิจการส่งออกเปรียบเสมือนนักเดินทางที่ต้องรอบรู้และคำนึงถึงสถานการณ์ในระดับสากล ผู้บริหารต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวางแผน ทำงานอย่างหนักด้วยความเพียร (CA, 2017) ผู้บริหารที่มีข้อมูลถูกต้องย่อมมีความแม่นยำในการตัดสินใจแก้ปัญหาและดำเนินงานได้ราบรื่นจึงจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการส่งออกไม่ว่าขนาดธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การส่งออกย่อมมีปัญหาอุปสรรคที่มาจากภายในและนอกองค์กร โดยเฉพาะการส่งออกแบบ E-Commerce ที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ (รัฐ ลิ่วนภโรจน์, 2566) ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นมีวิธีการแก้ไขหรือขอความร่วมมือจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการเตรียมแผนรองรับไว้อย่างรอบด้านก็ย่อมส่งเสริมให้ธุรกิจส่งออกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**