แนวทางการเพิ่มยอดซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเลย

ปิยนุช พุทธบัว, นงนภัส แก้วพลอย

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเลย 2) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเลย ซึ่งการศึกษาเชิงสำรวจโดยใช้แบบเจาะจงกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการขอสินเชื่อจำนวน 100 คน รวบรวมแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัย จำแนกตามด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการ ด้านปัจจัยในธนาคาร และด้านปัจจัยนอกธนาคาร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบพรรณนาประกอบไปด้วยค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน(Standard Deviation) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินเลยโดยภาพ รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.52, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาจากรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยภายในธนาคาร ( =3.80, S.D.= 0.95) ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการ ( = 3.57, S.D. = 0.92) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือด้านปัจจัยภายนอกธนาคาร ( = 3.20, S.D. = 1) ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**