แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสินเขตพิจิตร

ธัญญลักษณ์ นามล้ำ, วรรณรพี ปานชื่นวิจิตร

Abstract


การศึกษานี้มีปัญหามาจากผลการดำเนินงานการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจที่มียอดลดลง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมาหลายด้าน คือผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดมา การลดลงของรายได้รับจากดอกเบี้ย และการลดลงของค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพึงจะได้รับนั้น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสินเขตพิจิตร โดยศึกษาจากการสำรวจ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเดิมธนาคารออมสินที่ขอสินเชื่อระหว่างปี 2564 ถึง ปี 2565 จำนวน 30 คน และผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 70 คน ที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน โดยนำข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บสถิติข้อมูล ข้อมูลทุติยภูมิ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สาเหตุที่ลูกค้าไม่เลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน ได้แก่ 1) ด้านการตลาด เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร และการเดินตลาด ออกเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร 2) ด้านกระบวนการขอใช้บริการสินเชื่อ เช่น เอกสารในการยื่นใช้บริการสินเชื่อยุ่งยาก ไม่ยึดหยุ่น และการแจ้งผลอนุมัติ/ปฏิเสธสินเชื่อมีความล่าช้า 3) ด้านการให้บริการของพนักงาน เช่น พนักงานขาดความรู้ความสามารถในการนำเสนอ แนะนำ และให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า โดยมีแนวทางแก้ไขปัญญาคือ 1) การบริหารอัตรากำลัง เนื่องด้วยอัตรากำลังตามตำแหน่งหน้าที่มีอัตรากำลังไม่มาก อาจเสนอให้พนักงานที่ไม่ได้ดูแลด้านสินเชื่อธุรกิจโดยตรงเข้ารับการอบรมการรับลูกค้าเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการให้คำปรึกษาและการบริการ ให้ตอบสนองทันท่วงทีที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการหากพนักงานที่ดูแลด้านสินเชื่อธุรกิจไม่อยู่ 2) การจัดให้มีทีมเชิงรุกเพื่อออกประชาสัมพันธ์และรับคำขอลูกค้า และทีมเชิงรับที่ดำเนินงานหลังบ้านช่วยในกระบวนการวิเคราะห์คำนวณ และนำมาบูรณาการทำงานร่วมกันการปฏิบัติงานให้ทันท่วงทีตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้า

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**