การพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการบริหารต้นทุนการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

ธนัชชา บุญเรืองศักดิ์, วรินทร์ วงษ์มณี

Abstract


การศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการบริหารต้นทุนการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็ก โดยการพยากรณ์ล่วงหน้าจะทำให้ได้ปริมาณ และราคาที่เหมาะสม และสั่งซื้อในปริมาณที่มากจะทำให้ได้ราคาที่ถูก โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ มกราคม ถึง พฤศจิกายน 2565 และนำมาวิเคราะห์การพยากรณ์ โดยทำการศึกษาการพยากรณ์ทั้งหมด 4 แบบ คือ  วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 4 period ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 5 period วิธีเอกซ์โปเนนเซียลปรับเรียบ และการพยากรณ์โดยวิธีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก พบว่าการพยากรณ์โดยวิธีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ลดได้จากต้นทุน 256,236.28 บาท

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**