ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในประเทศไทย

ฐิตาภา ณ ระนอง, วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและกระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของยอดขาย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิผลของการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของยอดขาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลที่เป็นนิติบุคคลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างจำนวน 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model:  SEM) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และกระบวนการจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของยอดขาย และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรคั่นกลางประสิทธิผลของการจัดการ 2) ประสิทธิผลของการจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของยอดขาย โมเดลสมการเชิงโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องคือ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (c2  / df) เท่ากับ 1.973 มีค่า p-value เท่ากับ 0.051 ค่า GFI มีค่า 0.955 และค่า AGFI มีค่า 0.953 ค่า RMR มีค่า 0.014 และค่า RMSEA มีค่า 0.049

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**