แนวทางการตลาดเพิ่มยอดจำนวนผู้กู้สินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสิน เขตราชวัตร

ครองพร ทพยสุวรรณ, อริสรา เสยานนท์

Abstract


การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการกู้สินเชื่อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อคุณ และ 2) หาสาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางการตลาดเพิ่มยอดจำนวนผู้กู้สินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสิน เขตราชวัตรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม 360 ราย และสัมภาษณ์ 27 ราย ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานสินเชื่อ 9 ราย ลูกค้าที่ไม่สมัคร 9 ราย  และที่ผ่านการอนุมัติ 9 ราย วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา หาสาเหตุของปัญหาใช้แผนผังก้างปลา และแนวทางตลาดด้วย SWOT และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า 1) แรงจูงใจในการกู้สินเชื่อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) สาเหตุของปัญหามาจากปัญหา 4 ด้าน คือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวงเงินสินเชื่อ (2) ด้านลักษณะทางกายภาพ  ได้แก่ เสถียรภาพแอปพลิเคชัน สาขาตั้งในสถานที่ราชการ ที่จอดรถไม่เพียงพอ (3) ด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ประชาสัมพันธ์และออกบูทกิจกรรมน้อย และ (4) ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการสมัครยุ่งยากและต้องยื่นเอกสารที่สาขา จากผลการศึกษาแนวทางการตลาด จึงได้ 4 แนวทาง ดังนี้ (1) แนวทางผลิตภัณฑ์  (2) การส่งเสริมการตลาด (3) กระบวนการให้บริการ และ (4) ลักษณะทางกายภาพ ผู้วิจัยได้ประเมินแนวทางที่ดีที่สุด คือ การส่งเสริมการตลาดสินเชื่อ โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์และออกบูทกิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**