การศึกษากลยุทธ์การแข่งขันและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของนักเรียนในสถาบันกวดวิชา

กัญญารัตน์ เสมทับ, นภวรรณ คณานุรักษ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนที่เข้ามาซื้อคอร์สเรียนกับทางสถาบันกวดวิชามีปริมาณลดลง ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีของนักเรียนนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการเพื่อให้เพิ่มจำนวนนักเรียนเข้ามาซื้อคอร์สเรียนมากขึ้น วิธีการศึกษามีการเก็บข้อมูลทุติยภูมิเป็นการค้นคว้าข้อมูลจากบทความ เอกสาร ผลงานการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำการค้นคว้าจากแหล่งอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการค้นคว้าและการจัดทำแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เชิงคุณภาพวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เก็บข้อมูลปฐมภูมิเชิงปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่ผู้วิจัยได้การเก็บข้อมูลจากลูกค้าภายใน โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างทางช่องทาง Line OA ของสถาบันกวดวิชา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของนักเรียนในสถาบันกวดวิชานั้นมีปัจจัยอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีความน่าสนใจและสื่อสารไปตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันที่ดี มีบริการที่ดี ต้องมีราคาไม่แพงจนเกินไปและการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นต้องมีความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงได้ทุกช่องทางพร้อมมีเนื้อหาที่น่าสนใจมีเทคนิคในการจำมีแบบทดสอบให้ทำ เพื่อเป็นความคุ้มค่าที่สูงที่สุดที่ผู้ซื้อคอร์สเรียนจะรับได้  ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้กลกลยุทธ์การแข่งขันและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของนักเรียนในสถาบันกวดวิชานั้นจะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้ดียิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**