การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อด้วยแนวคิดลีน กรณีศึกษา การจัดซื้อวัตถุดิบในโรงแรมแห่งหนึ่ง

ฟารีดา ถนอมปัก, กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

Abstract


งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวคิดแบบลีนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบภายในโรงแรม เนื่องจากงานด้านการจัดซื้อนั้นมักจะใช้เวลาไปกับงานด้านเอกสาร และการติดต่อประสานงานเพื่อดูแลควบคุมการซื้อนั้นอยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งขั้นตอนในการทำวิจัยเริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) การสังเกตการทำงานและจดบันทึกเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่าสถานะปัจจุบัน การใช้แนวคิดลีนในระบุความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่าใหม่ โดยผู้วิจัยได้ทำการกำจัด (Eliminate) ในขั้นตอนการขอใบเสนอราคาและการทำให้ง่าย (Simplify) ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้า ทำให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจาก 11 ขั้นตอนเหลือเพียง 10 ขั้นตอน และสามารถลดระยะเวลาในการรอคอย (Total Lead Time) ไปได้ถึง 185 นาทีหรือ 3 ชั่งโมง 5 นาที และลดเวลาในการปฏิบัติงาน (Total Process Time) จริงได้ 5 นาที

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**