การออกแบบตามประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้แอพพลิเคชั่น MyMo

พรภวิษย์ นาคเนียม, สุวรรณี อัศวกุลชัย

Abstract


การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตามประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน และวิเคราะห์ผลกระทบที่สำคัญของแอพพลิเคชันที่มีต่อผู้สูงอายุ โดยมีขอบเขตของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ได้ทำการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงอายุ 20-70 ปี หลากหลายอาชีพ ตามหลักทฤษฎีดังนี้ ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี ทฤษฎีแบบจำลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ แบบสอบถามผ่าน Google forms และแบบจำลองการพัฒนาแอพพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Adobe XD ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ผลการศึกษาที่ได้รับพบว่าประชากรที่ใช้งานแอพพลิเคชันมีความพึงพอใจในการใช้งานค่อนข้างมาก แต่มีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าที่ยังไม่พอใจในการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการใช้งานแอพพลิเคชันอยู่มาก แนวทางการแก้ไขที่ได้รับจากการสอบถามผู้ใช้งานส่วนมากต้องการให้ปรับปรุงทางด้านขนาดตัวอักษรและไอคอน ทางลัดในการใช้งานต่างๆที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วโดยการสร้างคีย์ลัดในการทำธุรกรรมที่ใช้งานบ่อยไว้ในหน้าแรกของแอพพลิเคชัน และการกรอกข้อมูลธุรกรรมต่างๆให้อยู่ในหน้าเดียวกัน ซึ่งหลังทำการจำลองระบบการใช้งานแอพพลิเคชันที่แก้ไขปัญหาตามที่ผู้ใช้งานชี้แนะมาผ่านโปรแกรม Adobe XD ให้ผู้ใช้งานลองทดสอบ ผลปรากฎว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานมากขึ้นเป็นอย่างมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**