การผลิตกระดาษเส้นใยพืชจากกกสามเหลี่ยม

วริศรา พิมพา, ณัฐธิดา แก้วระยับ, สาวิตรี เย็นเหลือชื่อ, ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์, ประยุกต์ เดชสุทธิกร

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกกสามเหลี่ยมกับกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ที่ใช้ในการผลิตกระดาษเส้นใยพืชตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระดาษเส้นใยพืช (มผช.41/2560) การทดลองมีการผลิตกระดาษเส้นใยพืชจากกกสามเหลี่ยม และการทดสอบคุณภาพของกระดาษเส้นใยพืช ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของกระดาษเส้นใยพืชจากกกสามเหลี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนดในทุกอัตราส่วน เมื่อพิจารณาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกกสามเหลี่ยมกับกระดาษ คือ อัตราส่วน 60 : 40 ซึ่งมีค่าความหนาและความต้านทานแรงดึงใกล้เคียงกับกระดาษสามากที่สุด อีกทั้งกระดาษมีความหนาและความต้านทานแรงดึงที่เหมาะสมจึงไม่ฉีกขาดได้ง่ายและมีความทนทานต่อการใช้งาน ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**