การประเมินรูปแบบและพฤติกรรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Analytics

ประกิจ กิจสุภี, มนัสนันท์ พรอนันต์รัตน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของหลักสูตรระดับหลังปริญญา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งหมด 3 ปีการศึกษา ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ google analytics ผลการศึกษาพบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 58 เข้าใช้งานด้วยชื่อเว็บไซต์โดยตรง ประมาณร้อยละ 7 มีการเข้าใช้งานอ้างอิงผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาและจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานหลักเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และใช้งานผ่าน Browser Google Chrome และใช้ระบบปฏิบัติการ Windows การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ e-learning ของนักศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานส่วนใหญ่ วันอังคาร วันอาทิตย์และวันจันทร์ ตามลำดับ ช่วงเวลาที่เข้าใช้งานสูงสุดคือ 21.00 น. มีการใช้งานมากทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้งานในแต่บทเรียน 14.75 นาที มีอัตราการตีกลับ 13.48 แล้ว ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และช่วยในการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-learning ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน และยังเป็นแนวทางใน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**