ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปี สโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด

นักรบ กล้าศึก

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ดและเปรียบเทียบปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อด้านต่างๆจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยศึกษาแฟนคลับตั๋วปีที่ซื้อของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด โดยวิธีการวิจัยแบบเชิงสำรวจและใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน สถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ด้านผลิตภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้แฟนคลับตั๋วปีที่มีอายุ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**