ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารของสมาคม ฟันดาบสมัครเล่นแห่ง ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ส.ฟ.ท.)

ชนกนารถ ศรีวรรธนะ ซาลิสบูรี่

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการ (1)ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดของสมาคม ฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของ การตลาด และ การกีฬาการสื่อสารในการจัดการ ตราสินค้าของสมาคมสมัครเล่นฟันดาบแห่งประเทศไทย โดยใช้การวิจัยเชิง ประจักษ์ ที่มีที่มาจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก 276 บทความ ด้วยการทบทวน วรรณกรรม และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการ วิจัยเชิงคุณภาพ จากการ สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญในการดำเนิน งานของการตลาดการกีฬาและการสื่อสารภายในสมาคมฟันดาบ สมัครเล่นแห่งประเทศไทยและการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (CFA) การทดสอบข้อมูลที่มี โครงสร้างทางเทคนิค และทางสถิติ สมการสร้างแบบจำลอง (SEM) และนำไปปรับโมเดล จากผล การ วิจัยที่นั้นพบว่ากลุ่มโฟกัสสำหรับความคิดเห็นและการอภิปราย ใน ด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีคณะกรรมการ บริหารและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารและครู ผู้ฝึกสอน ของสมาคมฟันดาบอังกฤษและสมาพันธ์ฟันดาบฝรั่งเศส กลุ่มตัว จำนวน 600 จากชมรมฟันดาบทั่วประเทศ โดยการวิเคราะห์ ความน่า เชื่อถือของตัวแปรสังเกต และความน่าเชื่อถือ สอด คล้องภายในโดยใช้อัลฟาของครอนบาค 11 ตัวแปรที่ถูกตั้ง ข้อสังเกต ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.85-0.98 ผลการวิจัย แสดง ให้เห็นว่ากีฬาการตลาดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกีฬาและการสื่อสารและการตลาดกีฬาและพบว่าการสื่อสารทางการกีฬามีความ สัมพันธ์โดยตรงกับคุณค่าตราสินค้าของสมาคมฟันดาบ

Keywords


การสื่อสารทางการกีฬา, การตลาดทางการกีฬา, คุณค่าตราสินค้าในสมาคมกีฬา

Full Text:

Untitled

References


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2555 – 2559). ยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2555 – 2559). แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร.(2556-2560). แผนยุทธ์ศาสตร์กีฬาฟันดาบ.

เอกสารการปฎิบัติสมาคมฟันดาบประจำปี. (2555)

เอกสารการปฎิบัติสมาคมฟันดาบประจำปี. (2556)

Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity. New Yourk: The Free Press.

Adrian Palmer, Rennes, Nicole Koenig-Lewis. (2010). Primary and secondary effects of emotions onbehavioural intention of theatre clients. Journal of Marketing Management. 26, 13–14.

Ana-Maria Popescu and Marco Pennacchiott. (2011). Dancing with the Stars, NBA Games, Politics:AnExploration of Twitter Users’ Response to Events. Proceedings of the Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. Association for the Advancement Of Artificial Intelligence (www.aaai.org). All rights reserved.

Andrea Eagleman & Lauren M. Burch, Ryan Vooris. (2014). A Unified Version of London 2012:New-Media Coverage of Gender, Nationality,and Sport for Olympics Consumers in Six Countries. Journal of Sport Management, 28, 457-470.

Andreas M. Kaplan, Michael Haenlein. (2010). Two hearts in three-quarter time: How to waltz the socialmedia/viral marketing dance. Business Horizons (2011) 54, 253—263.

Anne-Marie Sassenberg, Martie-Louise Verreynne, Melissa Johnson Morgan. (2012). A Sport Celebr–yityBrand Image: A Conceptual Model. International Journal of Organisational Behaviour, Volume 17 (2), 108-121 ISSN 1440-5377.

Alexander Zauner, Monika Koller, Matthias Fink. (2012). SPONSORING, BRAND VALUE AND SOCIAL MEDIA. Submitted 10.05.2012. Approved 08.08.2012 Evaluated in double blind review Scientific Editors: Valter Afonso Vieira, Heitor Takashi Kato, Eliane Pereira Zamith Brito and Lelis Balestrin Espartel.

Arun Kumar Agarilya and Deepali Singh. (2011). What Really Defines Relationship Marketing? A Reviewof Definitions and Generaland Sector-Specific Defining Constructs. Journal of Relationship Marketing, 10:203–237, 2011.

Atilgan, Aksoy and Akinci. (2005). Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey, Marketing Intelligence & Planning, Emerald .Vol. 23 Iss: 3, pp.237 – 248.

Atkin, D., Jeffres, L., Lee, J., & Neuendorf, K. (2008). Sports in the media: Perceptions of athletic Activeties and their influence on leisure. International Journal of SportCommunication, 1, 320-336.

Barbara Degenhardt et al. (2011). Influences of Personal, Social, and Environmental Factors on WorkdayUse Frequency of the Nearby Outdoor Recreation Areas by Working People.

Leisure Sciences, 33: 420–440, 2011Routledge Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0149-0400 print / 1521-0588 online DOI: 10.1080/01490400.2011.606780.

Bauer, H., Stokburger-Sauer, N., & Exler, S. (2008). Brand image and fan loyalty in professional team sport: A refined model and empirical assessment. Journal of SportManagement, 22, 205–226.

Bernstein, A., & Blain, N. (2002). Sport and the media: The emergence of a major research field. Culture,Sport, Society, 5(3), 1–30.

B.G. Pitts and D.K. Stotlar. (2002). Fundamentals of sport marketing. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.Brands. Journal of Marketing Research and Case Studies .Vol. 2011 (2011), Article ID 821981.

Brian S. Gordon. (2010) . The Impact Of Brand Equity Drivers on Consumer-based Brand Resonance In Multiple Product Settings. A Dissertation submitted to the Department of Sport and Recreation Management in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

Hui-Chu Chen. (2007). Customers’ perceptions of the marketing mix and the effect on Taiwan hypermarkets’ brand loyalty. Dissertation Presented in Partial Fulifllment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.Lynn University.

Hui-Chu Chen. (2009). Marketing Mix and Branding: Competitive Hypermarket Strategies. Intertional Journal of Management and Marketing Research. Volume 2 .Number 1.

Honeycutt, C and Herring, S C. (2009). Beyond Microblogging: Conversation and Collaborationvia Twitter. Proceedings of the Forty-Second Hawai’i International Conference on System Sciences (HICSS-42). Los Alamitos, CA: IEEE Press. 1-10,

Hongquan Li, Houzhong Jin & Guoying Yuan. (2011). Research on Brand Equity of SportsTake theReplacement of the Brand Lining as Example Journal of Sustainable DevelopmentVol. 4, No. 1.

Horovitz, B. (2011, Feburary 5) Super Bowl ads mix old and new media. USA Today. Retrieved from http://www.usatoday.com/money/advertising/

Julie A. Higgins. (2006). Brand equity&college athletics: investigating the effect of brand uncertainty situations on consumer-based brand equity.Dissertation.Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio Statw University.

Jules Woolf, Bob Heere, Matthew Walker. (2013). Do Charity Sport Events Function as “Brandfests” in the Development of Brand Community?. Journal of Sport Management, 27, 95-107.

Kassing, J., & Sanderson, J. (2010). Fan-athlete interaction and Twitter tweeting throughthe Giro: A case study. International Journal of Sport Communication, 3, 113-128.

Kauno technologijos. (2007). Influence of Social Factors on Consumer Behaviour: Context of Euro Integration. ISSN 1392-2785 ENGINEERING ECONOMICS. 2006. No 3 (48) Kaynak, E., Salmon, G., & Tatoglu, E. (2008). An integrative framework lining brand associations and brand loyalty in professional sports. Brand Management, 15, 336–357.

Keller&Lehmann. (2005). Brand and Branding:Research findings and future priorities. Marketing Science Institute Specail Report no. 05-200,pp.9-38.

Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, Vol. 57, January, pp. 1-22.

Kotler, et al. (1996). Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice-Hall, 1975.

Keller, K.L. (2008). Strategic brand management:Building measuring and managing brand equity,3 ed Pearson Internation Edition.Upper Saddle River,Nj:Prentice Hall.

Kotler & Armstrong. (2004). Principle of marketing (8thed). Englewood Cliffs, N. J : Prentice Hall.

Kotler. (1997). Principles of marketing. New Jersey: Prentice Hall.Marketing management: Analysis, planning, implementation and control. (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, Philip.Marketing. (2000).Management,10th edition.New Jersey:Prentice-Hall Inc.

Kotler, Philip and Keller. (2009). Marketing Management. 13th ed. New Jersey : Prentice-Hall.

Kotler . (2000). Marketing Management. The Millennium Edition, Upper Saddle River, Prentice Hall.

Kotler and Keller,2009.A Framework for marketing Management.(4 th ed.)New Jursey:Prentice Hall.

Laci Wallace-Mcree. (2012).Professional sport and facebook:A content analysis of branding marketing,a communication strategies in the national football league, A dissertation submitied in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the graduate school of the texas woman’s University,Department of kinesiology college of health sciences.

Lopo L.Regó, Neil A. Morgan, & Claes Fornell. (2013). Reexamining the Market Share- Customer Satisfaction Relationship.Journal of Marketing .American Marketing Association ISSN: 0022-2429 (print), 1547-7185.

Lynn Hunsaker.(2010). Customer Experience Management Using Social Media. 1.877.CEM ROI-4 t

Mangold, W.G.&Faulds,D.J. (2009). Social media:The new hybrid element of the promotion mix.Business Horizons,Vol.52 No.4,pp.357-365.

Margaret C Campbell. (2002).Building brand equity.Internation Journal of Medical Marketing,Volume 2,Issue 3 ISSN14697025 pp 208-218.

Parasuraman, Zeithaml and Berry. (1985)"A Conceptual Model of Service Quality and Its. Implications for Future Research. Journal of Marketing. Fall 1985, pp. 41-50.

_______. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions. Journal ofRetailing, 64(1): 12

Pedersen, P., Miloch, K., & Laucella, P. (2007). Strategic sport communication. Champaign, IL: Human Kinetics.

Pedersen P., Miloch, K.S., Laucella, P. (2007). Strategic Sport Communication .Champaign, IL : Human Kinetics. Print.

Paul M. Pedersen et al. (2009) . An Examination of the Perceptions of Sexual Harassment by Sport Print Media Professionals. Journal of Sport Management, 2009, 23, 335-360.

Pedersen et al. (2012). Sport Fans and Their Teams' Redesigned Logos: An Examination of the Moderating Effect of Team Identification on Attitude and Purchase Intention of Team-Logoed IVIerchandise.Journal of Sport Management, 2012, 27, 11-23

Peter H. Farquhar. (1989). Managing Brand Equity.Marketing Research,September.Peltekoglu Balta, F. and Hurmeric, P. (2012). Social media used as a marketing public relations tool in Turkish football teams, Selcuk İletisim, 7(2), 5-13.

Pritchard, M., & Funk, D. (2010). The formation and effect of attitude importance in professional sport. European Journal of Marketing, 4, 1017–1036.

Philipp Klaus & StanMaklan. (2012). Towards a better measure of customer experience. International Journal of Market Research Vol. 55 Issue 2.

Seo W and Green B. (2008). Development of the Motivation Scale for sport Online Consumption. Journal of Sport Management,22.82-109.

Schiffman. (2007). Consumer Behavior.New Jersey:Prentice Hall. Yoo, Donthu and Lee. (2000). An Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity.Journal of the Academy of Marketing Science.Volume 28,No.2,pp195-211.

Zaharopoulos, T. (2007). The news framing of the 2004 Olympic games. Mass Communication & Society, 10, 235-249. doi:10.1080/15205430701265752

Zeithaml, Parasuraman, & Berry. (1990)Delivering Quality Service - Balancing. Customer Perceptions and Expectations (New York: The Free Press)

Zimmerman, M. (2010). Interview with David S. Kraft, senior director of news operations, ESPN digital media. International Journal of Sport Communication, 3, 163-166.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง