ส่วนประสมทางการตลาดบริการพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรม การซื้อสินค้าของลูกค้าตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)

ปวีณา ศรีบุญเรือง

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้า จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ และรูปแบบการดำเนินชีวิต  ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า 3) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 25 – 34 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานขาย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก  ให้ความสนใจในรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีจำนวนครั้งที่เดินทางมาซื้อสินค้าต่อ 3 เดือน เฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งเฉลี่ยเท่ากับ 2,307บาท มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อสินค้าอีก  และจะแนะนำบุคคลอื่นให้มาซื้อสินค้า

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านจำนวนครั้งที่เดินทางมาต่อ 3 เดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา  และด้านสถานที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า  ด้านจำนวนครั้งที่เดินทางมาต่อ 3 เดือน  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม  และด้านความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านจะกลับมาซื้อสินค้าอีก และพฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านจำนวนครั้งที่เดินทางมาต่อ 3 เดือน มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านจะแนะนำบุคคลอื่นให้มาซื้อสินค้า

Keywords


ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, พฤติกรรมการซื้อสินค้า

Full Text:

Untitled

References


ชมภู สายเสมา. (2558). ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคตลาดน้ำคลองบัดมะยม. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

บุญญาดา พาหาสิงห์. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

วราพร ตันติศิริกุล. (2549). พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชนเขตบางแค. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

อัปษรศรี ม่วงคง. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มาใช้บริการภัตตาคารลอยน้ำเรือริเวอร์ไซด์. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง