ปัจจัยทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมภายใต้กระแส การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อธิชา สุวรรณนิตย์

Abstract


การศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในร้านค้าแบบดังเดิม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่มี่ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค วิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสำรวจรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวน 400 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ T – test, F – Test และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดย LSD Method ทดสอบความสัมพันธ์ค่า Chi – Square test และวัดความสัมพันธ์ โดยค่าสถิติ Contingency Coefficient และทดสอบความสัมพันธ์ใช้สถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient  กำหนดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ 


Keywords


ศูนย์การค้า, บริการ, การตัดสินใจ

Full Text:

Untitled

References


ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา .(2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วังอักษร.

กังสดาล บริบูรณ์. (2550). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กัลยา วินิชย์บัญชา. (2548). สถิติสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ญาณิศาป ระสพพักตร์. (2550). การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของ กลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์.

ณัฐพร โพธิราช. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าจากธุรกิจค้าปลีก. สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ทรงพันธ์ ปานนิลวงศ์. (2546). พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัส เขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.

ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์ และคณะ. (2544). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนาวิชาการ.

ธนวรรณ แสงสุวรรณ, อดิล ล่าพงษ์ยี่หล่า, อุไรวรรณ แย้มนิยม, ยุทธนา ธรรมเจริญ และยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์. (ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอชเอ็นกรุ๊ป.

ธีรดา ตันธรรมศกุล. (2552). ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประจักษ์ ว่องวินิชปากร. (2554). การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทเฮ้าส์แบรนด์. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

ผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์. (2551). ส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

พงศธร พิมล. (2547). พฤติกรรมของผู้บริโภคในและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการในห้างสรรพสินค้าเปรียบเทียบกับดิสเคาน์สโตร์ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พงศา นวมครุฑ. (2544). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการค้าปลีกของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริการธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟิลลิป ค็อตเลอร์. ( 2548). การจัดการการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ.

ศุกร เสรีรัตน์. (2544). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส.

สง่า ชินคำ. (2543). ปัจจัยทีทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2542). การค้าส่งค้าปลีกไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย.

_______. (2542). การค้าส่งค้าปลีกไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย.

สายทิพย์ กลิ่นน้อย. (2551). พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของห้างเทสโก้โลตัส ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี.

แสง รัตนมงคลมาศ. (2542). องค์กร การนำ การตัดสินใจ เอกสารการเรียนประกอบการสอนวิชาการจัดการทางพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.

อนันต์ เกตุวงศ์. (2534). หลักและเทคนิคการวางแผนฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาธรรมศาสตร์.

อนุชิต ตันวีระเกษม. (2551). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในไฮเปอร์มาร์เก็ต กรณีศึกษาเทสโก้ตัส สาขาลาดพร้าว-ถนนพหลโยธิน และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานควาย. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง