การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงาน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฐิติมา คิดดี

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และคู่มือฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบแบบที ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ        2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.82, S.D. = 0.35)

 

 


Keywords


ชุดฝึกอบรม, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

Full Text:

Untitled

References


กรมการปกครอง. (2560). แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564. กระทรวงมหาดไทย.

ขวัญชนก บัวทรัพย์. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง). Veridian E- Journal, Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 8(1), 153-167.

ฐิติมา คิดดี, วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ และอุทัย คูหาพงศ์. (2562). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการ ปกครอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 1006-1015.

ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ. (2549). เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา: การสร้างและการพัฒนา. นครปฐม: คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นุชนาถ คงทอง. (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

พิสิษฐ์ ทองงาม. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคนิคเรียนรู้ ร่วมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 8(2), 177-190.

มาเรียม นิลพันธุ์. (2551). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). นครปฐม: คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2553). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

สุธี มากบุญ. (2560). มหาดไทย 4.0. สืบค้นเมื่อ มกราคม 9, 2561, จาก https://www. posttoday.com/social/think/482984.

อมรรัตน์ ขัยแสนหาญ และจรัญ แสนราช. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง การเขียน Mind Mapping สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง