ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

เอกพงษ์ บัวจันทร, สจีวรรณ ทรรพวสุ

Abstract


The Independent Studies were; 1) To understand guardians’ expectation of the student quality in Banhadsaidum School. 2) To understand the difference guardians’ expectation of the student quality in Banhadsaidum School according to; gender, occupation, family income and the education level. The sample was 87 student’s guardians from Kindergarten 1 to Mathayomsuksa 3. The researcher has developed the questionnaires relevant to the Guardians’ expectation of the student in Banhadsaidum School. The statistics use in analysis were; mean and standard deviation

          The results of the study revealed that:

  1. Guardians’ expectation of the student quality in Banhadsaidum School as a whole was high and in the individual aspect it was found that the virtue, morality to access the resources from the conscious in the conservation and development of the environment.
  2. Guardians’ expectation of the student quality in Banhadsaidum School, in the individual aspect and according to gender, occupation had different. The family income and the education level were non-significant.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.