การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

สุภา แสงสึก, สจีวรรณ ทรรพวสุ

Abstract


          The purpose of this research was1) 1) to study the process of education institution administration according to good governance of School In network management of the ninth belong to primary education service Ranong 2) to compare the opinion towards educational. The sample of the study consisted of 63. The data gathered are analyzed with computer program by calculation to find out the standard statistics such as percentage, average, standard deviation, t-test and content analysis.The result revealed that  The findings showed that the respondents mostly were females for 37 persons which were equivalent to 58.73%. The group of respondents who were more than 36-45 years old including 44 persons (69.84%). The respondents who graduated onbachelor’s degree were 43 persons (68.25%). were in high mean scores level                   For the comparison of the opinion of the Educational Institution Administrators and teachers according to good  governance, it was found that the Educational Institution Administrators and teachersaccording to good governance, it was found that the Educational InstitutionAdministrators and teachers who had different educational level were found significant  difference at 0.5 level. 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.