ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ชิราภรณ์ หัตถา, สจีวรรณ ทรรพวสุ

Abstract


The purposes of this research were to study and compare Administrative Skills of School Administrators in Kraburi District, Ranong under The Office of Ranong Primary Educational Service Area. The samples were 105 administrators and teachers. Collected data were analyzed by percentages, mean, standard deviations, and t-test (Independent Samples).

The findings  were  :  

1. The administrator skill of the administrators in basic educational school  rated at the much level on the  parts and the  wholes.

2. The comparison of the administrators skill of the administrators in  basic educational school between the administrators and the teachers were significantly no different at 0.05 level  on the  parts and the wholes except conceptual skill was different.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.