การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ในกลุ่มเครือข่าย การจัดการศึกษาที่ 8 (ศิลาสลัก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

พีระพงค์ สุขขี, สจีวรรณ ทรรพวสุ

Abstract


          The purposes of this research were to study and compare children counseling’s operation of the opportunity expansion school in the 8th of schools network (Silasalak) under Ranong Primary Educational service area office categorized by schools’ size and focusing on processing proposed by the Office of the Basic Education Commission which consisted of five aspects; acquaintance student personally, screening, promoting and developing, preservation and solving problem and transferring. The sample were 80 school administrators and teachers data were collected in academic year of 2015. The instrument used was five levels rating scale of questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage mean, standard deviation. T-test score with 0.5 significantly was used to test research hypothesis

          The results presented that

  1. The operation of children counseling of the opportunity expansion school in the 8th of schools network (Silasalak) under Ranong Primary Educational service area office of all aspects and in each aspects  were shown in very good level.
  2. The comparison of school administrators and teachers’ opinion to the operation of children counseling of the opportunity expansion school in the 8th of schools network (Silasalak) under Ranong Primary Educational service area office of all aspects and in each aspects  were not different 

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.