ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 7E และแบบปกติ

จิราวรรณ ใจเพิ่ม, ธีระดา ภิญโญ, อินทิรา รอบรู้

Abstract


          This research aims to 1) compare biology learning achievement of matthayomsuksa 5 students through the 7E learning cycle model and conventional teaching method and 2) compare learning achievement through the 7E learning cycle model before and after learning.

          The samples were two classrooms of matthayomsuksa 5 students in science program of the schools in the secondary education service area office 1, Bangkok in the second semester of the academic year 2016 which were divided into two groups. Group 1 was assigned as the 7E learning cycle model with 34 students and the other group with 37 students learning through conventional teaching method. The research instruments were 1) lesson plans on the 7E learning cycle model and the conventional teaching method and 2) biology learning achievement test. The collected data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, and t-test.

          The research finding showed that the students learned through the 7E learning cycle model has higher biology learning achievement than learning through conventional teaching method at 0.05 level of statistical significance and after the experiment, the students learning through the 7E learning cycle model had higher biology learning achievement than before the experiment at 0.05 level of statistical significance.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.