ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการ สอน 5E และ 4EX2

สมพงศ์ สินศาสตร, ธีระดา ภิญโญ, อินทิรา รอบรู้

Abstract


          The purposes of this research were to 1) Compare learning achievement (Pre-test and Post-test) of students in Matthayom 1 in science subject with 5E instructions, 2) compare learning achievement (Pre-test and Post-test) of students in Matthayomsuksa 1 in science subject with 4EX2 instructions, 3) compare learning achievement of student in Matthayom 1 in science subject between using 5E and 4EX2 instructions, 4) compare students’ attitude toward science subject between learning with 5E and 4EX2 instructions. The samples were from 2 classes of students who were studying in Matthayomsuksa 1 of the second semester of 2016 Assumption college, Bangkok Province. The research instruments were 1) lesson plans using 5E instruction, 2) lesson plans using 4EX2 instruction, 3) the learning achievement test (Pretest/Posttest), 4) questionnaire on student’ attitude toward in science. The results were analyzed by Mean, standard deviation and T-test

          The research findings were as follows:

          1. The post-test achievement of students in  Matthayomsuksa 1 using 5E was higher than the  pre-test achievement at the 0.05 level of statistic significance.

          2. The post-test achievement of studenst in Matthayomsuksa 1 using 4EX2 was higher that the pre-test achievement at the 0.05 level of statistic significance.

          3. The achievement in studying the science subject instructions between 5E and 4EX2 instructions was different  at the 0.05 level of statistic significance.

          4. The attitude of students in Matthayomsuksa 1 in science subject using 5E and  4EX2 was different at the 0.05 level of statistic significance.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.