ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อคุณภาพการทำงานของนักบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย

รไววุฒิ สุขสันติวงศ์, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, ปราณี ตรีทศกุล, สิริอร จำปาทอง, บัณฑิต ผังนิรันดร์, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์, กฤศ ฉายแสงเดือน, บรรดิษฐ์ พระประทานพร, สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

Abstract


This research work aims to compare the quality of performance of the accountants at Bank of Thailand classified by personal factors and to study organizational culture factors affecting the quality of performance of the accountants at Bank of Thailand. The sample group included 141 accountants at Bank of Thailand. The research tools were questionnaires, and the data were analyzed with computer software which consisted of frequency, percentage, mean and standard deviation. T-test was used to analyze independent variables with 2 groups, and One-Way ANOVA was used to analyze independent variables with more than 2 groups. In addition, Multiple Regression Analysis was used.

          The findings reveals that:

  1. The accountants at Bank of Thailand with different sex, age, educational background, monthly salary and work experience had no different quality of performance at the significance level of 0.05.
  2. Organizational culture factors that could predict the quality of performance of the accountants at Bank of Thailand were mobility and timeliness and pursuit of success. These two factors could collectively predict 68 percent of the quality of performance of the accountants at Bank of Thailand.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.