ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดระนองที่มีต่อการให้บริการของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระนอง

วริศรา แซ่อุ๋ย, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, สุคนธ์ เครือนํ้าคำ

Abstract


This research aims to study the attitudes of 1.), professional education in Ranong province, where there is a service of the Office of welfare promotion and welfare, teacher and educational personnel in Ranong.  2.) In order to propose to the bosses.                   The improvement of services to help teachers, friends, and chaponkit educational personnel of the Office of welfare promotion and welfare, teacher and educational personnel in Ranong.  Side declared the procedure, providers, facilities services.

Population in education is an education professional education as a teacher and fellow members help chaponkit health education using the chaponkit services help friends, teachers and education personnel of the Office promoting welfare and welfare teachers and education personel to Ranong province.   Between September 1 to December 31 number 2559 119 people, tools used in research as a query by evaluating five statistics used in the data analysis include percentage frequency values, average, standard deviation.

The research found that the chaponkit members to help friends, teachers and education personnel who use chaponkit services help teachers and education personnel, friends, the respondents mostly female.  There are no older than 30 years of marital status single degree levels with 15,000 to 24,999 baht monthly income.  And has a duration of not more than 10 years of membership.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.