การสื่อสารตราผลิตภัณฑ์ของสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล

Abstract


The objective of this research, brand communications of  Advertising and Marketing Communication Department,  Faculty of Management Science,  Suan Sunandha Ratjabhat University was to analyze and study brand communications plan of Advertising and Marketing Communication Department,  Faculty of Management Science,  Suan Sunandha Ratjabhat University. This research is a qualitative research by using in-depth interview with 2 lecturers and 5 students representative of Advertising and Marketing Communications Department,  Suan Sunandha Ratjabhat University. The research data  were collected between April 1 - 30, 2016.    

          The results of the study showed that :

Advertising and Marketing Communication Department did not have concrete brand communications plan or management system however brand communications plan from time to time and under strategies of Faculty of Management Science. Important marketing communication tools for brand communications are public relations and publicity, point of purchase, word of mouth marketing, personal selling, events and experiences.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.