สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า Tesla

ธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์, วีระ วีระโสภณ, ฉันทัช วรรณถนอม, เรวดี ไวยวาสนา

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า Tesla โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 400 ชุด ได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า Tesla สามารถอธิบายได้ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้าTesla ด้านความพึงพอใจในความเชื่อมั่น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ รถยนต์ไฟฟ้า Tesla เหมาะสมกับความต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ด้านความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับแรก คือ รถยนต์ไฟฟ้า Tesla ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และข้อมูลเกี่ยวกับสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ด้านความพึงพอใจในความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจลำดับแรก คือ พึงพอใจรถยนต์ไฟฟ้า Tesla โดยรวม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.