อิทธิพลของการส่งเสริมการขายออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น Y

ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เครื่องมือการส่งเสริมการขายออนไลน์ของธุรกิจเครื่องสำอาง และอิทธิพลของเครื่องมือการส่งเสริมการขายออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น Y กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ด้วยการแจกออนไลน์และแบบตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป ซื้อเครื่องสำอางเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งและช่องทางออนไลน์ยอดนิยมคือ Shopee กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การส่งเสริมการขายออนไลน์ของเครื่องสำอาง ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.43 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การส่งเสริมการขายออนไลน์ของเครื่องสำอางกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การส่งเสริมการขายออนไลน์ของเครื่องสำอางมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางในระดับสูง (r = 0.639) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น พบว่า การรับรู้การส่งเสริมการขายออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางแบบฉับพลัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.