การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัยด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ การเลือกใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลตราด

พีรพัชร รัตนสุนทร, จรัชวรรณ จันทรัตน์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน (7Ps) และปัจจัยด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลตราด โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนากับลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน (7Ps) ตลอดจนวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน (7Ps) และ ปัจจัยด้านผู้บริโภคกับตัวแปรตาม คือการเลือกใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลตราด ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 400 ราย พบว่าระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ต่อการเลือกใช้บริการพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลตราด ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา (Price) และปัจจัยด้านลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) ส่วนตัวแปรด้านผู้บริโภคพบว่าไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.