การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนของกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน จังหวัดบึงกาฬ

พบธรรม บรรณบดี, สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ผลการศึกษา พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการตลาดทางตรง และด้านการตลาดดิจิทัล ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และมีด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลกระทบในทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าธนาคารออมสินในพื้นที่เขตจังหวัดบึงกาฬ ควรมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการตลาดทางตรง และด้านการตลาดดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับพัฒนาการสื่อสาร และเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอ ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้มีรายได้ประจำ สามารถเข้าถึงเงินทุนจากสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการต่อไปในอนาคต


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.