แนวทางการเพิ่มยอดการใช้งานแอปพลิเคชันธนาคาร A ของกลุ่มผู้ประกอบการ

ภิฌฎา พิทักษ์ศักดิ์เสรี, ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาสาเหตุที่จำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนในการใช้แอปพลิเคชันของธนาคาร A ในกลุ่มผู้ประกอบที่มีสัดส่วนการใช้งานลดลง 2) ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคาร A ในกลุ่มผู้ประกอบการ 3) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคาร A ในกลุ่มผู้ประกอบการ 4) ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร A ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคาร A ในกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ ผู้ประกอบการที่ใช้เคยใช้แอปพลิเคชันธนาคาร A กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ ผู้ประกอบการที่ใช้แอปพลิเคชันธนาคาร A อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 140 ราย วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคาร A ของกลุ่มผู้ประกอบการมีอิทธิพลช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 2) ด้านการหาลูกค้าใหม่ ด้านการรักษาลูกค้า และด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคาร A ของกลุ่มผู้ประกอบการ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.