การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีหุ้นสามัญหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ภัณฑิรา รัตนคำ, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจตัวใดบ้างที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีหุ้นสามัญของหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และเพื่อศึกษาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีหุ้นสามัญของหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคาหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กับตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ ข้อมูลทุติยภูมิประเภทข้อมูลอนุกรมเวลา ย้อนหลังรายเดือน 5 ปี ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึงธันวาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 60 เดือน สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการการวิจัยพบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และมีปัจจัยอิสระ 6 ปัจจัยที่ไม่สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค คือ ดัชนีราคาหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.