แนวทางการพัฒนาพื้นที่จัดเก็บสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไวกิ้ง เพาเวอร์ จำกัด

พัชธิดา แป้นทอง, มณิสรา บารมีชัย

Abstract


การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่การจัดเก็บสินค้าและเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาพื้นที่การจัดเก็บสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไวกิ้ง เพาเวอร์ จำกัด และเมื่อได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ปัญหาด้านการจัดเก็บสินค้า คือ การจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีการจำแนกและป้ายบ่งชี้ประเภทสินค้าที่ชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกใช้สินค้า 2. ปัญหาด้านการดำเนินงาน คือ ไม่มีการจัดบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการเบิกใช้สินค้า จึงส่งผลกระทบให้การเบิกใช้สินค้าบางครั้งมีสินค้าไม่เพียงพอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้นำเสอนแนวทางแก้ไขปัญหาคือ นำหลักการ 5ส. สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการและสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารการตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าแบบตามประเภทของสินค้า (Commodity System) โดยได้ทำการแบ่งประเภทของสินค้าที่จะนำมาจัดเก็บออกเป็น 3 กลุ่ม สินค้าประเภทช่างเชื่อม, สินค้าประเภทช่างสี และสินค้าประเภทช่างประกอบ โดยในแต่ละกลุ่มสินค้าจะใช้การจัดเก็บแบบกำหนดตำแหน่งตายตัว เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเบิกใช้สินค้า ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้จะช่วยให้การค้นหาสินค้าสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากการจัดเก็บแบบเดิมที่ไม่มีระบบการจัดเก็บที่มีระเบียบแบบแผน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังแบบ Google sheet เพื่อให้ทราบถึงสถานะสินค้าที่มีอยู่ในคลังและป้องกันสินค้าไม่เพียงพอต่อการเบิกใช้ ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาในการเบิกใช้สินค้า จากเดิมใช้เวลาในการค้นหาสินค้า 22.48 นาที/ครั้ง หลังจากมีการปรับปรุงแล้วระยะเวลาในการค้นหาสินค้าลดลงเหลือ 12.25 นาที/ครั้ง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.