แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการ และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ของที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา

พลอยปภัส พูลเดช, นงนภัส แก้วพลอย

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ของที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา
(2) ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ของที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3 คน และใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 104 คน จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ของที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา สาเหตุของปัญหาคือ ปัจจัยด้านการบริหารงานภายในองค์กร และแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถและความชำนาญของบุคลากร ดังนั้นองค์กรควรมีการส่งเสริมด้านการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ของที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.