ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา เกตุมงคล

พรรณิภา กองทอง, นภวรรณ คณานุรักษ์

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตราเกตุมงคล” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการสร้างตราผลิตภัณฑ์สมุนไพร เกตุมงคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตราเกตุมงคล ประชากร คือ ผู้ที่เคยใช้และผู้ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตราเกตุมงคล จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 384 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการสร้างแบรนด์ ด้านอัตลักษณ์แบรนด์ ด้านภาพลักษณ์แบรนด์ และด้านคุณค่าแบรนด์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอำนาจการอธิบายสมการเท่ากับร้อยละ 61.5 (R2 = 0.615) ขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขายก็มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอำนาจการอธิบายสมการเท่ากับร้อยละ 58.1 (R2 = 0.581)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.