ปัจจัยนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการตลาดของมหาวิทยาลัย XYZ

ณิชมน แย้มชุติ, ฐานิตา ฆ้องฤกษ์

Abstract


การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อ “ปัจจัยนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการตลาดของมหาวิทยาลัย XYZ” เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed method) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัย XYZ 2) เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัย XYZ 3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการตลาด รวมเป็นจำนวน 180 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับอาจารย์ที่มีการสอนในสาขาวิชาการจัดการและการตลาด จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปแบบความเรียง ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนมาปรับใช้และระดับการรับรู้ที่นำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนมาปรับใช้มีความสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษานั้นบ่งชี้ว่านวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนนั้นมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถเสริมสร้างพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานั้นดีขึ้นด้วย เมื่อได้รับสื่อการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพจะมีส่วนช่วยให้ระบบการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพตามไปด้วย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.