แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

จิราภรณ์ สิงห์ขร, พรพิมล กะชามาศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูล สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการข้อมูล และวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการข้อมูลขององค์กร กสทช. ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการคัดสำเนาออนไลน์ จากการสุ่มตัวอย่างสำหรับแบบสอบถาม จำนวน 300 คน และสำหรับแบบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า การให้บริการข้อมูลคัดสำเนาออนไลน์ มักพบปัญหาในขั้นตอนการยื่นเอกสาร โดยผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นว่า คู่มือบอกวิธีคัดสำเนาออนไลน์มีความยากในการทำความเข้าใจ มักมีอุปสรรคในการยื่นเอกสารไม่ครบต้องดำเนินการใหม่ มีปัญหาในขั้นตอนยื่นเอกสาร การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการเพื่อมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการยังไม่เห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจน มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ยาก ซึ่งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูลจากปัญหาที่พบ คือ การแก้ไขและปรับปรุงคู่มือมีการบอกขั้นตอนอย่างละเอียด ลดขั้นตอนวิธีการคัดสำเนา ออกแบบโปรแกรมให้ดำเนินงานซับซ้อนน้อยลง มีการแจ้งเบอร์ติดต่อที่ทำงานส่วนงานที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และการเพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลการคัดสำเนาออนไลน์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.