แนวทางการเพิ่มคะแนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

วิราวรรณ ชำนาญไพร, อนุฉัตร ช่ำชอง

Abstract


การวิจัยนี้เป็นแบบวิธีผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 3) ศึกษาแนวทางในการเพิ่มคะแนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนกลาง) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จำนวน 10 ราย กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณจำนวน 118 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อคะแนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 3) แนวทางในการเพิ่มคะแนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ได้แก่ (1) องค์กรควรจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) (2) องค์กรควรจัดทำแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (3) องค์กรควรจัดกิจกรรมปลูกฝังให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการเสนอนวัตกรรมหรือวิธีการปรับปรุงการทำงาน (4) องค์กรควรมีการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าด้วยกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.