การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในโรงเรียน

อัจฉราภรณ์ จันทวงค์, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานศึกษา การสร้างสังคมที่เหมาะสมต่อการทำงาน เนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมและในการทำงานจำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยการรู้จักธรรมชาติและความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนใช้เทคนิคในการบริหารมนุษยสัมพันธ์จึงมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารในแง่ของกระบวนการจูงใจให้คนทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ และทฤษฎีการบริหาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนที่หลากหลายสามารถมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันเกิดจากการบริหารของผู้บริหารได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.