ความพึงพอใจและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

สิริพร คงเกตุ, วิชัย โชควิวัฒน, กัญญา ภู่ระหงษ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตำรับเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Observational Descriptive Studies) ใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินผลความพึงพอใจและอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ยาตำรับเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการท้องอืด แน่นท้อง และได้รับยาตำรับเบญจกูลเพื่อบรรเทาอาการ ทั้งหมด 30 คน เครื่องมือในการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจจากการใช้ยาคือ “แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นการใช้ยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ” และเพื่อสำรวจอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยใช้เครื่องมือ “แบบประเมิน Naranjo algorithm” วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจการใช้ยา อยู่ในระดับมากจากการศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบว่าอาการปากแห้งคอแห้ง มีแผลร้อนใน อาการรู้สึกร้อนที่ช่วงหน้าอก หลัง และศีรษะ มีผดผื่นขึ้นตามลำตัว อาจจะเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาเบญจกูล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.