ความพึงพอใจการใช้ยาสมุนไพรไทยขมิ้นชันในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดของแผนกแพทย"แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวเตย

กชมน ฮานาซาวา, สรรใจ แสงวิเชียร, กัญญา ภู่ระหงษ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ยาสมุนไพรไทยขมิ้นชันในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดของแผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้ยาสมุนไพรไทยขมิ้นชันในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดของผู้ป่วย แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดจำนวน 30 คน เครื่องมือในงานวิจัยจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี 1 ชุด คือแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นการใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชันในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืด ของแผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย โดยการเก็บข้อมูล คือการบันทึกข้อมูลความพึงพอใจการใช้ยาสมุนไพรไทยขมิ้นชันในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืด วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้ยาแคปซูลขมิ้นชันในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดของแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย อยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะยาแคปซูลขมิ้นชันเม็ดใหญ่ทำให้กลืนลำบาก และมีกลิ่นสมุนไพรเวลากลืนควรพัฒนารูปแบบเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานมากขึ้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.