การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของระบบฆ่าเชื้อในวัสดุปลูกที่ใช้น้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

สุทธิพงษ์ แก้วปัญญา, สุลักษณา มงคล

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของระบบฆ่าเชื้อในวัสดุปลูกที่ใช้น้ำร้อนที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่มีพื้นที่เท่ากับ 2.4m2 น้ำร้อนที่ได้บรรจุในถังเก็บน้ำร้อนขนาด 150 Liter ซึ่งภายในถังได้ติดตั้งฮีตเตอร์ขนาด 2.99 kWเพื่อช่วยทำน้ำร้อนให้ได้อุณหภูมิเฉลี่ย 70°Cจากนั้นปล่อยน้ำร้อนด้วยอัตราการไหลเท่ากับ 1.5 Liter/minเข้าสู่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 cm ทั้งหมด 12 ท่อ ติดตั้งอยู่ในกระบะอบวัสดุปลูกที่มีขนาดกว้าง 35.5 cm ยาว 80 cm และสูง 30 cmทำการศึกษาการอบฆ่าเชื้อวัสดุปลูกที่ระดับความชื้น 4ค่า ได้แก่ 15, 25, 35 และ 45% ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าความชื้นในวัสดุปลูกมีผลต่อสมรรถนะทางความร้อนของระบบเป็นอย่างมากซึ่งในวัสดุปลูกที่มีระดับความชื้น 45%สามารถอบวัสดุปลูกได้นานที่สุดเท่ากับ 5 ชั่วโมง 26 นาที อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 56.44 W/m2·°Cประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ13.57%ทำให้วัสดุปลูกมีอุณหภูมิเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 45°C ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่สามารถยับยั้งเชื้อ RastoniaSolanacearum ในวัสดุปลูกได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.