ผลของปริมาณเส้นใยเปลือกทุเรียนที่มีต่อคุณสมบัติในการขึ้นรูปของภาชนะบรรจุ

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี, จิรพร สวัสดิการ, คมสัน มุ่ยสี, ประมวล ศรีกาหลง

Abstract


งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปริมาณเส้นใยเปลือกทุเรียนที่มีผลต่อคุณภาพของภาชนะบรรจุ โดยใช้กระบวนการในการอบ ศึกษาระดับเส้นใยในระดับร้อยละ 10 20 30 40 50 และ 60 โดยน้ำหนัก และวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ผลการวิจัยพบว่า ภาชนะบรรจุที่มีส่วนผสมของเส้นใยเปลือกทุเรียนร้อยละ 50 ให้คุณสมบัติที่ดีที่สุด โดยมีค่าความต้านทานการซึมผ่านน้ำและน้ำมันเท่ากับ 53±9.29sec/ml และ 14±0.57 sec/ml ตามลำดับ และค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0.15±0.00 kg/cm3   ส่วนค่าสีของภาชนะบรรจุมีค่าสีลดลงเมื่อปริมาณเส้นใยเปลือกเพิ่มขึ้น โดยให้ค่า L* อยู่ในช่วงระหว่าง 86.82-88.49


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.