ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพลทหารกองประจำการทหารใหม่ ประจำปี 2562 ผลัด 2/2562 ศูนย์การฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

ชมพากาญจน์ ทองสี, ณิชารีย์ ใจคำวัง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ของพลทหารกองประจำการทหารใหม่ ผลัด 2/2562 ศูนย์ฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 143 นาย จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่า พลทหารกองประจำการใหม่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในระดับไม่ดี ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในประเด็นของความรู้ความเข้าใจสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(r = - 0.039, p ≤0.001)ผลการศึกษานี้จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลทหารกองประจำการรุ่นต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.