ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในคาบสุมทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ประภาพร ยางประยงค์, หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์, ภัทริยา สังข์น้อย

Abstract


การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในคาบสุมทรสทิงพระจังหวัดสงขลา และ 2) ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในคาบสุมทรสทิงพระจังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในการวิจัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 388 ราย โดยเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญเครื่องมือคือแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น (r) เท่ากับ 0.84 สถิติในการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานในการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในคาบสุมทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาจำนวน 20 รายโดยเลือกแบบเจาะจงเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในคาบสุมทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง ( = 3.40) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากด้านสิ่งดึงดูดใจการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมและ2) ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในคาบสุมทรสทิงพระจังหวัดสงขลาจากการวิเคราะห์ SWOT พบว่ามีจุดแข็งด้านพื้นที่จากการที่มีทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมอุดมสมบูรณ์แต่มีจุดอ่อนในด้านการจัดการที่พัก สำหรับโอกาสคือด้านองค์กรจากการที่ภาครัฐให้งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีอุปสรรคด้านกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ชายแดน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.