โครงสร้างนามวลีจากโฆษณานาฬิกาออนไลน์

อัครเดช ยวกไธสง, อนันตชัย เอกะ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภทของคำศัพท์ที่ใช้ในการโฆษณานาฬิกาออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์โครงสร้างนามวลีจากโฆษณานาฬิกาในเว็บไซต์งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมExcel ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้โปรแกรม TagAnt และ AntConc ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยพบว่าประเภทของคำศัพท์ประกอบไปด้วย 7 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่ส่วนประกอบต่างๆของนาฬิกา หมวดหมู่วัสดุ หมวดหมู่คุณลักษณะ หมวดหมู่รูปร่าง หมวดหมู่ขั้นตอนการทำ หมวดหมู่อัญมณี และหมวดหมู่สี นอกจากนั้นยังพบโครงสร้างนามวลีในส่วนของ Pre-modifier ทั้งหมด 23 รูปแบบ โดยมีรูปแบบ Det+Adj+N มากที่สุดเป็นจำนวน 262รูปแบบ และในส่วนของ Pre-Post modifier พบทั้งหมด 27 รูปแบบ โดยมีรูปแบบDet+N+PPphrase มากที่สุดเป็นจำนวน 376 รูปแบบ ผลการวิจัยนี้ช่วยให้แนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านและเขียนโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.