คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในงานเขียนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

อภิพัฒนชัย แสงประเสริฐ, ธีรัฐ เลาหชัยยศ, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


งานเขียนประเภทวิทยาศาสตร์อย่างง่าย (Popular Science) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากงานเขียนประเภทนี้เน้นการใช้ภาษาเพื่อนำเสนอเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย งานเขียนประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทและมักถูกเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษดังนั้นถ้าผู้ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศไม่เข้าใจคำศัพท์ที่มักใช้บ่อยในงานเขียนประเภทนี้ อาจทำผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศประสบปัญหาในการเข้าใจงานเขียนประเภทนี้ได้ การทราบคำศัพท์ที่มักใช้บ่อยในหลายๆประเภทของงานเขียนประเภทนี้จะสามารถช่วยให้ผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังฤษเป็นภาษาต่างประเทศเข้าใจเนื้อหาในงานเขียนประเภทนี้ได้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุคำเนื้อหา (Content Words) ที่พบบ่อยในทั้ง 5 ประเภทโดยเก็บมาจาก 5 แหล่งได้แก่ Wikinews, New Scientist, Science news, Nature, Wikipedia ประเภทละ 100 บทความ รวม 500 บทความโดยใช้โปรแกรม AntConc เป็นเครื่องมือระบุคำศัพท์ที่พบบ่อยผลการวิจัยชี้ให้เห็นคำศัพท์ที่เป็นคำเนื้อหาที่มักใช้บ่อยในงานเขียนวิทยาศาสตร์อย่างง่ายประเภทต่างๆ ที่จำเป็นต่อการอ่านงานเขียนประเภทนี้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.